Voor wie?

Wij bieden een fijne/nuttige/vertrouwde dagbesteding waarbij de cliënt onderdeel is en blijft van de samenleving en op deze manier kan mee kan blijven participeren.

Daarbij wordt sociaal isolement tegengegaan, kunnen cliënten wellicht langer zelfstandig blijven wonen, worden lichamelijke mogelijkheden onderhouden en worden mantelzorgers ontlast.

Dagbesteding bij d’n Oerse Have is bestemd voor:

  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met geheugenproblemen (beginnende dementie)
  • Mensen in een sociaal isolement
  • Mensen met psychische problematiek

De werkzaamheden en activiteiten kunnen per persoon verschillen en zijn afhankelijk van de zorgvraag.

Op onze zorgboerderij hechten we belang aan professionele zorg aan cliënten. Wij geloven erin dat onze cliënten hun doelen van zorg vooral goed kunnen bereiken als zij instemmen met de zorg die wordt verleend. Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt verleend kunnen en willen wij niet uitvoeren op onze zorgboerderij en kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze zorgboerderij heeft. Wanneer de zorgvraag van een van onze cliënten dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger wel instemt en de zorg op de zorgboerderij gecontinueerd kan worden. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht.

Incidenten  

Wanneer er op onze zorgboerderij een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, en er op dat moment sprake is van verzet van cliënt, beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet zorg en dwang. In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij dezelfde cliënt dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorgboerderij niet worden gecontinueerd. In dit geval zal cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en draagt de zorgboerderij zorg voor een warme overdracht

Om deel te nemen aan de dagbesteding bij d’n Oerse Have is er een indicatie Zorg In Natura (ZIN) of Persoons Gebonden Budget (PGB) nodig. De financiering wordt gedaan vanuit de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is d’n Oerse Have aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

een indicatie kan worden aangevraagd door u zelf, door uw huisarts, of zorgtrajectbegeleider. Het besluit wordt door de gemeente of CIZ bepaald op grond van objectieve criteria.

Voor cliënten met WMO of WLZ indicatie (ZIN):
AGB code SZZ: 73732952

Voor cliënten met PGB indicatie:
AGB code d’n Oerse Have: 41785283

Hoogwaardige zorg met de kracht van de natuur. – Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Voor de financiering van PGB heeft d’n Oerse Have een eigen AGB-code bij de sociale verzekeringsbank (SVB).

Het aantal dagdelen dat afgenomen kan worden is afhankelijk van de indicatie/zorgvraag.