Privacyverklaring

Privacy Statement Zorgboerderijen:

Het recht om in te zien

Het recht om te wijzigen

Het recht om vergeten te worden

Het recht om gegevens over te dragen

Het recht op informatie

Privacy statement Zorgboerderij D’n Oerse Have 25 mei 2018

Inleiding:

Zorgboerderij D’n Oerse Have respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen; hoe wij uw privacy beschermen; welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving: 

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op (WBP). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie? Door middel van het intakeformulier vragen wij u om uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Zorgboerderij D’n Oerse Have verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-de deelnemer de best mogelijke zorg verlenen.
-wij contact met u kunnen opnemen.
-wij het inschrijvingsproces met u kunnen opstarten.
-het aangaan van overeenkomsten of voorstel of contract voor plaatsing met u af kunnen sluiten.                                                                                                                              -het aangaan van arbeidsovereenkomsten met personeel.
-het versturen van eventuele nieuwsbrieven.
-u eventueel de facturen sturen.
-aan onze verplichtingen voldoen die de wet ons oplegt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:                                                                                                                               -Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, ID-nummer, gezondheidsgegevens.
-Gegevens die van belang zijn om het welzijn van deelnemers op de zorgboerderij te waarborgen.                                                                                                                       -Kopieën, diploma’s, bankrekeningnummer (personeel).
-Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens:

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zorgboerderij D’n Oerse Have houdt zich in alle gevallen aan de toegepaste wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-passende, technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Beveiliging:

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van ’links’ met deze internetsite zijn verbonden.

Rechten omtrent uw gegevens:

Als deelnemer heeft u rechten om controle uit te voeren met betrekking tot uw (persoons) gegevens. Dit zijn de volgende rechten:
-u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
-u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: dnoersehave@zorgboerenzuid.nl  Dit ter bescherming van uw privacy. Zorgboerderij D’n Oerse Have zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?  

-Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.
-U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.
-u heeft recht tot rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt.
-u heeft recht op het wissen van uw gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.

Richtlijnen:

-Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
-Zo hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurt binnen d’n Oerse Have. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals een huisarts, dan zal dit eerst in overleg met u of uw contractpersoon worden besproken.
-Tijdens een intakegesprek wordt er toestemming gevraagd of u op beeldmateriaal mag staan en voor welke doeleinden dit is.
-Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet diens stagebegeleider erop toe dat er geen namen gebruikt worden in het verslag. Beeldmateriaal mag alleen gebruikt of gemaakt worden wanneer u hiervoor toestemming heeft afgegeven.
-Door ons aan bovenstaande richtlijnen te houden voldoen wij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben.

Vragen: 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het volgende e-mailadres:  dmoersehave@zorgboererenzuid.nl

Klachten: 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Tot slot: 

Zorgboerderij D’n Oerse Have is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Zorgboerderij d’n Oerse Have
Carla ten Have
Hoogeind 28
5507 PW Veldhoven
06-17036874
dnoersehave@zorgboerenzuid.nl